This is a Purot.net wiki
  • View:

Tehtävä 1

Työskentelyohje

Työskentely ryhmissä ja itsenäisesti

1. Katsokaa alla oleva video, joka esittelee tämän viikon aiheen ja siihen liittyviä näkökulmia.

2. Keskustelkaa, miten videossa käsitellyt aiheet tulee ottaa huomioon verkko-opetuksen suunnittelussa. Päättäkää ryhmänne yhteinen avoin ja tärkeä ongelma, johon perehdytte tämän viikon aikana ja johon etsitte ratkaisua. 

3. Luokaa oma ryhmänne sivun alle uusi sivu tämän tehtävän suorittamista varten. Voitte käyttää apuna "yhteinen tuotos" -sivupohjaa.

4. Perehtykää aiheeseen hakemalla lisätietoa kirjallisuudesta ja verkosta. 

5. Sopikaa jatkotyöskentelystä. 

6. Ryhmänne yhteisen tuotoksen tulee olla valmis perjantaina klo 12 mennessä. 

 

Virikevideo

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username